Cartref

Apiau

Amdanom niCysylltwch â Ni

Gwiriwr ChatGPT am ddim

Yn eich helpu i gadw dilysrwydd a chywirdeb ar draws 100+ o ieithoedd.

A ysgrifennwyd y testun hwn gan ddyn ac AI?

Rhowch gynnig ar synhwyrydd AI i ganfod eich testun

Modd Sylfaenol

0/1000

.pdf, .doc , .docx

1 Cost Credyd

Apiau Eraill

Trawsnewidydd AI i ddynol

Mae trosi testun AI i fodau dynol yn dasg ddiflas iawn, ond bydd ein hofferyn yn ei drawsnewid yn ddynol mewn ychydig eiliadau.

Gwiriwr Llên-ladrad Am Ddim

Sicrhewch wreiddioldeb eich cynnwys a hefyd gwella ei gyfanrwydd trwy ddefnyddio ein hofferyn hawdd ei ddefnyddio ar gyfer canfod llên-ladrad.

Gwaredwr Llên-ladrad

Bydd yn dileu llên-ladrad o'ch cynnwys yn llwyr gyda Gwarant 100%. 100% am ddim

Gwiriwr ChatGPT: Gwirio Dilysrwydd yn yr Oes AI

Mae ChatGPT Checker yma i'ch helpu chi i wirio dilysrwydd eich cynnwys, a allai gael ei gynhyrchu gan AI. Yn yr oes dechnolegol hon, mae gwahaniaethu rhwng AI a chynnwys a gynhyrchir gan bobl yn heriol. Fodd bynnag, gyda'n hofferyn ChatGPT datblygedig ac anghonfensiynol, gallwch wneud hynny'n ddiymdrech. Mae'r offeryn hwn yn brif gyrchfan ar gyfer gwahaniaethu rhwng AI a chynnwys a ysgrifennwyd gan ddyn. Mewn byd lle mae AI yn ymdrechu i ddominyddu a rhagori ar alluoedd dynol, mae ChatGPT Checker yn ymroddedig i warchod eich dilysrwydd a'ch uniondeb. Wedi'i sefydlu gan dîm proffesiynol o dechnolegwyr, mae ChatGPT Checker wedi'i gynllunio gydag algorithmau datblygedig sy'n gweithredu'n effeithlon ac yn effeithiol. Mae llawer o awduron yn wynebu cyfyngiadau cyllidebol, sy'n rhwystro eu gallu i brynu offer taledig a thanysgrifiadau. Fodd bynnag, mae mynediad rhad ac am ddim ChatGPT Checker yn debyg i danysgrifiadau taledig, gan ei gwneud yn hawdd i bawb gael gafael arno. Rydym wedi ymrwymo i'ch cefnogi yn eich ymdrechion addysgol, proffesiynol ac academaidd. Mae ChatGPT Checker yn hyrwyddo dysgu parhaus a chreadigrwydd, gan eich galluogi i wella'ch sgiliau a thyfu.

Pam Dewis Gwiriwr ChatGPT ar gyfer Canfod Cynnwys?

Yma rydym wedi tynnu sylw at y rhesymau pam y dylai'r synhwyrydd ChatGPT hwn fod yn opsiwn cyntaf i chi:

1- Cywirdeb

Gyda'r datblygiadau diweddaraf mewn dysgu peiriant, mae gwiriwr Chatgpt yn darparu canlyniadau cywir iawn gan sicrhau bod eich cynnwys yn ddibynadwy.

2- Rhwyddineb defnydd

Mae rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio ein hofferyn yn ei gwneud hi'n haws i bawb, p'un a ydych chi'n fyfyriwr, yn flogiwr, neu hyd yn oed yn ddechreuwr, mae gwirio dilysrwydd eich cynnwys yn syml gyda dim ond ychydig o gliciau.

3- Cyflymder

Mewn byd lle mae amser yn ased gwerthfawr, mae gwiriwr ChatGPT yn canfod y cynnwys AI o fewn eiliadau ac yn sicrhau canlyniadau cyflym.

4- Mynediad am Ddim

Cael mynediad am ddim i'r teclyn ChatGPT Checker heb unrhyw gost.

5- Mae cyfrinachedd wedi'i warantu

Defnyddiwch Synhwyrydd ChatGPT heb unrhyw ofn o golli'ch data preifat. Mae eich data yn ddiogel gan nad ydym yn ei storio na'i rannu yn unman.

6- Gwiriadau cysondeb

Mae'r offeryn yn archwilio'r testun ac yn gwirio a oes gan y cynnwys lif cyson ai peidio, yn enwedig ar gyfer paragraffau hirach. Mae'r cynnwys a ysgrifennwyd trwy AI fel arfer yn ddiffygiol o ran cysondeb ac mae ganddo anghysondebau yn y llif naratif.

Sut allwch chi ganfod cynnwys a gynhyrchir gan AI trwy ddefnyddio gwiriwr Chatgpt?

Dyma'r camau sylfaenol a syml i ganfod eich cynnwys:

  1. Ymwelwch â gwefan Cudekai ac yna ewch ar y teclyn canfod AI gorau - Chatgpt Checker
  2. Gludwch eich testun yn y blwch isod
  3. Tap ar Canfod Testun AI
  4. Mewn ychydig eiliadau yn unig, bydd y gwiriwr Chatgpt yn dangos faint o gynnwys a gynhyrchir gan AI.

Pam mai gwiriwr Chatgpt yw'r offeryn gorau?

Chatgpt yw'r synhwyrydd AI rhad ac am ddim gorau a fydd yn canfod y cynnwys a gynhyrchir gan AI ac a fydd yn dangos canlyniadau cywir i chi. Mae'n offeryn y gallwch chi ddibynnu'n llwyr arno ar gyfer eich cymwysiadau academaidd, cynnwys gwe, prosiectau ysgol, neu hyd yn oed gynigion busnes. Cyflwynwch eich cynnwys gwreiddiol gyda chymorth gwiriwr Chatgpt heb fod angen torri unrhyw ganllawiau moesegol. Bydd hyn yn amlygu'r holl frawddegau sy'n cael eu hysgrifennu trwy Chatgpt neu unrhyw offeryn AI.

Sut allwch chi osgoi Chatgpt Checker?

Os ydych chi'n bwriadu osgoi synwyryddion cynnwys AI, dyma'r rheolau y mae'n rhaid i chi eu dilyn. Yn gyntaf, i wybod faint o gynnwys y mae'r generaduron AI gorau yn ei amlygu fel cynnwys a ysgrifennwyd gan AI, ewch i wefan gwiriwr Chatgpt. Ar ôl gwybod pa gynnwys sy'n cael ei amlygu fel un sydd wedi'i ysgrifennu gan AI, ychwanegwch gyffyrddiad dynol ato trwy ei ailysgrifennu yn eich steil eich hun. Gwiriwch am y ffeithiau yn eich cynnwys. Golygwch y cynnwys trwy roi cyffyrddiad emosiynol a dadansoddiad dwfn iddo. Ac mae'n dda i chi fynd!

Y dechnoleg y tu ôl i'n hofferyn gwirio chatgpt

Mae ein hofferyn yn seiliedig ar fodelau dysgu peiriant sydd wedi'u hyfforddi ar setiau data helaeth. Mae'n gweithio trwy nodi patrymau a marcwyr od nad ydynt yn cael eu defnyddio fel arfer gan ysgrifenwyr dynol. Er enghraifft, mae synwyryddion chatgpt yn chwilio am batrymau ieithyddol, yn gwirio patrymau cysondeb y testun, ac yn edrych yn ddwfn ar strwythurau brawddegau'r cynnwys. Mae technegau prosesu iaith naturiol yn helpu'r offeryn trwy archwilio cydlyniad, a chymhlethdod y cynnwys a chynorthwyo ymhellach ynddo. Mae algorithmau ein hofferyn yn dal i ddysgu o'r enghreifftiau newydd o destunau a gynhyrchir gan AI ac a ysgrifennwyd gan ddyn. Fel hyn, mae'r offeryn yn dod yn fwy effeithiol o ddydd i ddydd. Mae gwiriwr Chatgpt yn sicrhau bod eich cynnwys yn rhydd o unrhyw gynnwys AI ac yn ei wneud yn fwy dibynadwy i'r gynulleidfa gyffredinol a'ch darllenwyr

Cwestiynau Cyffredin (FAQs)

Nod ein hofferyn yw darparu canlyniadau gyda chywirdeb uchel, ond ni all unrhyw offeryn warantu cywirdeb mwy na 90% y cant. Y rheswm yw hyn yw'r cynnydd parhaus yn iaith modelau AI.


Diogelwch a phreifatrwydd ein defnyddwyr yw’r brif flaenoriaeth. Nid yw'r offeryn yn storio nac yn cyflwyno'ch cynnwys ar gyfer unrhyw ddadansoddiad. Ni ddefnyddir y data at unrhyw ddiben arall ychwaith.


Ydy, mae ein tîm datblygu yn gweithio'n barhaus i ddiweddaru algorithmau a chronfeydd data'r offeryn. Ei ddiben yw cydnabod cynnwys a gynhyrchir gan y modelau AI diweddaraf


Er bod yr offeryn yn gwneud ei orau i fod yn gywir, nid yw'n anffaeledig. Os yw'ch testun yn anghywir, golygwch ef i roi cyffyrddiad mwy dynol iddo. Gall fod ganddo'r elfennau sy'n gysylltiedig â thestun AI.


Offer

Trawsnewidydd AI i ddynolSynhwyrydd Cynnwys Am Ddim AiGwiriwr Llên-ladrad Am DdimGwaredwr Llên-ladradOfferyn Aralleirio Am DdimGwiriwr TraethawdAI Awdwr Traethawd

Cwmni

Contact UsAbout UsBlogiauPartner gyda Cudekai